Likabehandlingsplanen

Inledning:

Förskolan Ljuset skall vara en plats där alla skall känna sig trygga i förvisning om att inte utsättas för kränkning, diskriminering eller trakasserier. Denna plan skall vara ett levande dokument som kontinuerligt redigeras och omarbetas för att anpassas till de omständigheter som råder. Både föräldrar, barn och personal ska vara inblandade i detta arbete.
Vi pedagoger som förebild för barnen ska sträva efter att ge trygghet, vilja, lust och glädje att lära och utvecklas utifrån sin egen person.

Vi i verksamheten tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Alla människors har samma värde och ska bemötas med respekt av både barn och vuxna. Vi måste alla våg se och handla därefter.

Ur lpfö/10, Förskolans värdegrund och uppdrag:
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

Syfte

Planen främsta syfte är att främja likabehandling så att inga barn eller vuxna skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Planen skall följas upp kvartalsvis.

Vår vision: Alla barn och vuxna skall känna sig trygga, sedda och hörda.

Gemensam kartläggning

Föräldrar

årliga föräldraenkäter
utvecklingssamtal 2 ggr/år
inskolningssamtal
drop-indagar
föräldramöten 2 ggr/år
tamburmöten.

Barn

föräldrasamtal 2 ggr/år
barnintervjuer/samtalsunderlag/observationer
samtal med barn i grupp (samling), dagliga samtal
dokumentation

Personal

medarbetarsamtal 1 g år
personalmöten
personalenkät (psykosocial) 1 g/år
arbetsmiljöarbete varje månade
Verksamheten
avvikelsehändelser
tillbudsrapporter
systematisk kvalitetsarbete.

Definition av:

Diskriminering
Innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan om det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.*

Trakasserier
Är ett uppträdande som kränker en person och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Både personal, föräldrar och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier.

Kränkande behandling
Är ett uppträdande som, utan att ha samband med de sju diskrimineringsgrunderna, utestänger eller kränker såväl ett barns som en vuxens värdighet. Både personal, föräldrar och barn kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Om kränkningen sker flera gånger kallas det i vardagligt tal mobbning.

_______________
*kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lagar och styrdokument

Barn och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i förskolan bygger på:

  • Diskrimineringslagen
  • Skollagen
  • Lpfö/98-10
  • FN:s barnkonvention om barns rättigheter
  • Arbetsmiljölagen
  • Socialtjänstlagen
  • Brottsbalken

Ur diskrimineringslagen
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsätt kön, könöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
(SFS 2008:567, 1 kap 1§, träder i kraft 2015-01-01)

Ur skollagen
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
(SFS 2010:800, kap 1 5§)

Ur läroplanen
Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon an-hörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling
(Lpfö 98-10).

Handlingsplan

Förebyggande arbete

  1. att medvetet möta varje individ förutsättningslöst i alla situationer. Det kräver att alla är välinsatta i förskolans värdegrund och förhållningssätt
  2. att barnen skall ha lika handlingsutrymme i alla situationer oavsätt kön.
  3. att ha gemensamma regler och normer. Att vi har det nedskrivet och tillgängligt så alla vet vad som gäller.
  4. att identifiera konfliktsituationer för att förebygga och lösa dem. Att vi arbetar med konfliktlösning varje termin “kompistema”.
  5. att vi som pedagoger är uppmärksamma och tar i tur med konflikter med en gång. Att vi går in och stödjer barnen i att lösa konflikter. Att vi informerar berörda föräldrar för att gemensamt arbeta för lösning.
  6. att alla skall trivas och må bra på arbetet. Det innebär att alla anställda visar hänsyn, förståelse och respekt för varandra
  7. att arbetslaget består av självständiga, professionella, trygga, ärliga och omtänksamma pedagoger, som ser möjligheter och är flexibla. På detta sättet är vuxna positiva förebilder för barnen i vardagen
  8. att vi på personalmöten diskuterar något om vårt uppdrag och vårt förhållningsätt i arbete med barnens bästa.
  9. att arbeta för att barnen känner sig trygga med pedagogerna och vågar att komma till dem med sina bekymmer.
  10. att ge barnet möjlighet att uttrycka sig, bearbeta och dela med sig av sin upplevelse.

Metoder

  1. att varje individ blir respektfullt bemött i förskolans alla aktiviteter
  2. vi ser till att barnen inte begränsas av traditionella könsmönster när de väljer lekar och aktiviteter och vi arbetar för att inte bemöta flickor och pojkar olika, just för att de är flickor och pojkar
  3. att vi utarbetar regler och policys som vi alla är förankrade i t ex på personalmöten
  4. att vi uppmärksammar likheter/olikheter inom kultur, språk mm. dvs. mångfald genom olika projektarbeten
  5. att genom observationer och olika pedagogiska verktyg identifierar de olika konfliktsituationerna och söker lösning på dem
  6. alla pedagoger hälsar på varandra varje dag när de möts och skiljs
  7. vi tänker på vårt språk, förhållningsätt gentemot barnen och att vi är goda förebilder
  8. inför varje personalmöte förbereder oss genom att läsa reflektera kring det som ska tas upp
  9. med demokratiskt förhållningssätt och genom att ge barnen ansvar efter förmåga och visa ödmjukhet stimuleras barnet till självständighet, ansvarstagande och empati
  10. genom samtal, litteratur, teater och lek i grupp visar vi hur man kan behandla sin kompis. vi ger barnen verktyg att uttrycka sina upplevelser och känslor genom t ex bilder, sagor och berättelser, skapande drama och musik. vi lär dem de sociala lekreglerna, samförstånd och turtagning.

Vem
Alla som vistas i förskolan, personal, barn och föräldrar etc.

Åtgärd vid kränkande behandling:
Då alla barn är allas ansvar, har den medarbetare, som ser eller hör talas om något kränkande, skyldighet att agera omedelbart. Ser man någon vuxen i förskolan (personal, vårdnadshavare) agera på ett diskriminerande eller kränkande sätt, skall man ha kurage att säga till om det:

  • Tala med berörd personal
  • Diskussion rörande något barn ska ske utan att barnet är närvarande. Vi pratar inte över huvudet på barnet.
  • Tala med avdelningsansvarig/förskolläraren
  • Tala med förskolechefen inom 24 timmar
  • Barnen är delaktiga genom att de:
  • Tränar att kunna dela med sig
  • Att stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra barns (människors) situation.
  • Att vänta på sin tur
  • Att lära sig att lösa konflikter och säga stopp
  • Att veta hur en bra kompis skall vara
  • Att förstå skillnaden på rätt och fel.

Under barnens tid på förskolan skall vi vuxna lära barnen reflektera över sitt handlande.

Hur gör vi om vi uppmärksammar att ett barn blir utsatt?
När vårdnadshavaren uppmärksammar det, uppmanas de att prata med pedagogerna.

När pedagogerna uppmärksammar det, agerar man genom att :

  • lyssna till barnet för att få deras bild av vad som hänt och försöker finna en lösning tillsammans med barnen.
  • dokumentera sin observation, göra en utredning (och ev uppföljning) till sammans med vårdnadshavare.
  • diskutera i arbetslaget för att bryta mönster, strukturera om i gruppen, i verksamhetens innehållet och /eller i organisationen på avdelningen.
  • göra en ny observation med omedelbar återkoppling till vårdnadshavare
  • enskilt samtal med föräldrar.

Uppföljning
Uppföljning ska ske inom en månad för att se om ärendet anses vara avslutat. Om problemet kvarstår har vi enskilt samtal med de berörda barnens vårdnadshavare för att komma fram till ytterligare åtgärder. I annat fall kommer vi gemensamt överens om ett avslut.

Arbetslaget konsulterar vid behov förskolepsykolog och samtidigt rekommenderas vårdnadshavarna ta kontakt med BVC.

Det berörda barnet observeras kontinuerligt och regelbundna uppföljningssamtal förs tills problemet har upphört.

Ansvar
Ansvaret för en trygg miljö i förskolan och ansvaret för att agera har alla som arbetar i förskolan, såväl personal som arbetsledning.

Förskolechefen är den som skall alltid kontaktas och är skyldig att se till att en handlingsplan upprättas.

Handlingsplan vid misstänkta övergrepp eller att ett barn far illa

  • Vid misstanke om övergrepp informeras förskolechefen omedelbart, som gör en anmälan till socialtjänsten.
  • Varje pedagog har skyldighet att gör en anmälan vid misstanke om övergrepp, oavsett vad övriga i arbetslaget anser och behöver inte invänta förskolechefen om denne inte kan kontaktas just då.
  • Den anställde i förskolan kan göra en anmälan omedelbart och muntligt till socialtjänsten för att sedan komplettera med en skriftlig anmälan. Anmälan skall då vara undertecknad av förskolechefen.
  • Vid misstanke om brott görs polisanmälan.
  • Vid misstanke om att ett barn far illa informeras förskolechefen därom och gör en anmälan till socialtjänsten, ev efter konsultation av jourhavande socialsekreterare.
  • den som överväger att göra en anmälan kan konsultera jourhavande socialsekreterare innan anmälan görs utan att röja barnets identitet för att diskutera situationen och få vägledning och stöd. Socialtjänsten bedömer om det finns skäl att ingripa till barnets skydd eller familjens stöd.

Förebyggande arbete

Vid första föräldramötet för nyintagna barn informeras om anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen.

Avdelningspersonalen skapar ett gott förhållande till barn och föräldrar och bygger upp förtroendefullt samarbete.

Personalen lär barnet att säga nej till sådant som inte känns bra för barnet.

Ansvarsfördelning

Det yttersta ansvaret för att planen upprättas, följs, utvärderas och revideras har huvudmannen, dvs styrelsen, bestående av

  • Sura Al-Sheikly
  • Maryam Marmouch
  • Farhat Gunnarsdottir
  • Fatima Idris
  • Bushra Khali

ALLA BARN ÄR ALLAS ANSVAR
Alla i förskolan är skyldiga att främja likabehandlig och att förebygga och motverka diskriminering/kränkning. Alla är skyldiga att så fort som möjligt rapportera sådana händelser samt att förhindra fortsatt diskriminering/kränkning.

Strategier för information till vårdnadshavare och pedagoger:

  • Vårdnadshavare skall årligen få information om förskolans likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att ge sina synpunkter på planen till förskolan
  • planen skall inför den årliga revideringen diskuteras med personalen och de skall ha möjligheter att ge sina synpunkter på planen.
  • planen skall regelbundet tas upp på personalmöten.
  • planen skall finnas tillgänglig för alla berörda

Vem kan jag kontakta vid kränkande behandling

  • För att anmäla ett ärende ska du som vårdnadshavare vända dig till förskolechefen
  • Förskolechefen ansvarar för att uppgifterna utreds så fort som man har fått kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat
  • Personal som blir kränkt uppmanas att vända sig till förskolechefen.

Som vårdnadshavare kan du:

  • Vara en god förebild för ditt barn
  • Prata med ditt barn om hur man ska vara mot varandra och vad som är fel. Visa genom ditt eget handlande att du tydligt tar avstånd från all form av kränkande behandling.
  • Ta kontakt med förskolan om ditt barn berättar att någon är utsatt.

Planen gäller för läsåret och följs upp terminsvis