Köregler

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 § samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop. 2009/10:165).

Skollagen reglerar även principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19 §). Huvudprincipen för urval ska vara anmälningsdatum. Däremot medges undantag från huvudprincipen, exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär.

Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen samt att barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8 § samt 8 kap 8 §).

Förskolan ska vid alla undantag från huvudregeln dokumenteras och innehålla beslutsmotivering för att förskolan ska kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts. (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §).

Förskolan Ljuset är en personaldriven förskola.

Köregler

På Förskolan Ljuset kan ni ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet måste vara 12 månader vid inskolningsstarten på förskolan.

Platstilldelning sker utifrån anmälningsdatum. Undantag kan göras vid i enlighet med de principer som redovisats ovan.

Ert barn står kvar i vår kö tills ni erbjuds plats, väljer att tacka nej till erbjuden plats eller meddelar att ni inte längre önskar stå kvar i vår kö. Har ni redan ett barn på Förskolan Ljuset?  Lämna in en skriftlig köanmälan för varje syskon.

Ansvarig för köadministrationen är Maryam Marmoucha tel 031-435690.