Klagomålshantering

Tillfälle för

– vid hämtning/lämning av barn.

Framförande av klagomål

– via telefon på telefontid
– I samband med utvecklingssamtal
– Vid särskilt bokat möte
– Skriftligt genom blankett som finns i förskolans entré
– Via mail
– inom 24 timmar ska bekräftelse ges på att klagomålet tagits emot och att förskolan kommer att arbete med det.

Till vem framförs klagomålen

– När det gäller personal; till den personal det gäller eller till förskolechefen.
– När det gäller barn: i första hand till någon på barnets avdelning eller till den som är tillstädes, i andrahand till förskolechefen. Alla klagomål kommer att vidarebefordras till förskolechefen.

Dokumentation

– klagomålen dokumenteras på en särskild blankett, där det skrivs upp om problemet är löst eller om det skall tas vid annat tillfälle och när detta skall ske

Handlingsplan

– På det kommande mötet skrivs en handlingsplan som visar vad som skall göras och när uppföljning/utvärdering skall ske.

Uppföljning

– På uppföljningsmötet, personalen tillsammans eller personal och vårdnadshavare tillsammans, beskrivs resultatet av åtgärderna och en avslutning görs eller nya åtgärder och ett nytt uppföljningsdatum bestäms.

Analys

– Vid det sista mötet görs en analys som ett led i förskolans kvalitetssäkringsarbete. Analysen sparas för vidare utvärdering i pärmen för kvalitetsarbete under fiken klagomål från vårdnadshavare.